Angående skolsituationen i Mölndals stad

Vi socialdemokrater har tagit del av reaktionerna på de besparingskrav som föreslagits av skolförvaltningen med anledning av det uppkomna läget att få budget i balans. Trots stora resurstilldelningar både 2016 och 2017 totalt ca 120 000 000 kr har man hamnat i en situation där pengarna inte räcker till. Det här till följd av stora löneökningar för tillkommande lärare och förstelärarreformen samt lärarlyftet. Lärarbristen är stor idag och innebär att vi får betala vad det kostar att anställa och behålla våra lärare och förskolelärare. Det finns också andra faktorer som spelar in men den stora orsaken till att budgeten inte håller är lönerna.

Vi socialdemokrater har ett långsiktigt tänk och kommer inte att bromsa oss ur befolkningsutvecklingen som vi är inne i nu utan tar höjd i vår skuggbudget för att lösa situationen för skolnämnden. Vi tänker inte låta barnen, eleverna eller personalen ta konsekvenserna av situationen.

Därför har vi aviserat i vår budget att tillföra skolnämnden 9,1 miljoner samt att vi är positiva till att öka grundbemanningen som skolförvaltningen lagt som ett besparingsförslag. (Skall minska underskottet på sikt). Det innebär att vi ligger ca. 2,3 miljoner back för 2019 och de pengarna kommer vi tillföra antingen med omfördelning eller skattejustering.

Skattejustering kommer vi att ta till om det krävs för att säkra välfärden och där har vi också utmaningar i äldrevården som måste hanteras.

Stefan Gustafsson  
Vice ordförande kommunstyrelsen

Elpida Georgitsi
Vice ordförande skolnämnden 

Pernilla Övermark  
Ordförande Socialdemokraterna Mölndal

facebook Twitter Email