Socialdemokraternas budgetkappa

Mölndal är i stark utveckling. Satsning på stadsplanering och näringsliv har genomförts på ett sätt som gjort att Mölndal verkligen satts på kartan. Många arbetsplatser har tillförts oss. Likaså har invånarantalet ökat kraftigt. Med ett flertal silverplaceringar i nationella rankingar kan vi med glädje se att Mölndal på allvar är en av de stora bitarna i regionens utveckling.

De stora utmaningarna har varit och är fortsättningsvis skola, vård och omsorg. Och när det gäller våra ambitioner om minskade barngrupper i förskolan har vi i ärlighetens namn inte kommit ända fram. Detta möter vi nu med en extra satsning. Här ingår också en satsning på minskad sjukfrånvaro och förbättrad arbetsmiljö. Kulturskolan får ett litet minus i vår budget. Detta grundar vi på att avgifterna inte höjts på väldigt länge. Dock anser vi att 0.2 mnkr är en mer rimlig nivå än majoritetens förlag på 0.7 mnkr. För att få en budget i balans vill vi stärka skolnämnden med ett generellt tillskott på 9.1 mnkr.

Inom vård och omsorg ser vi att många brukare har behov av tillskott för resor från och till daglig verksamhet. Detta möter vi på ett mer rättvist sätt genom att ge utrymme för en höjd dagersättning. Staden har ett större behov av bostäder inom LSS/SoL än vad vi har klarat av att bygga. Här lägger vi ett extra tillskott på 3.5 mnkr för att kunna öka byggtakten eller till att köpa platser.

Vi fortsätter att satsa på seniorkorten. Men vi ser att det inte är så många som nyttjar kortet för resande under lågtrafik. Därför väljer vi att erbjuda alla som fyllt 70 år busskort som gäller för resande under hela dygnet. Detta
inom samma zon som tidigare busskort, i väntan på ny zonindelning. Det kommer att gagna våra medborgare framåt.

Man kan tydligt se att ett övertag av Kållereds och Lindomes vägföreningar skulle vara ett gott alternativ. Och vi tar höjd för ett helt övertagande av detta i vår budget. Belysning i Hällesåker är en starkt prioriterad fråga.

Vi vill lyfta ridsporten i staden. Det är viktigt för Mölndal och det grundar sig mångt och mycket i att detta fortfarande är en sport där flickor är överrepresenterade. Vi vill möjliggöra en bredare allmän ridning. När man nu ska påla inför uppförandet av ny simhall förutsätter vi att man också passar på att förbereda bandybanans överbyggnad genom att påla för detta samtidigt. Vi lägger nu en sk driftsbudget för detta.

En kommungemensam kundtjänst ligger i planen. Vi digitaliseras allt mer och det kommer att krävas nya arbetssätt och metoder. Helt i linje med vår syn på stadens utveckling. Detta och mycket mer kan det läsas om i vårt samlade budgetförslag.

För att kunna möjliggöra detta måste vi justera skattenivån. Vi identifierade först stadens behov och lade utgiftstaket efter det. 37 öre blev den summa vi hamnade på. Rätt i linje med att kunna utföra vårt uppdrag. Och då inte bara den sk lagstyrda verksamheten. Med i beräkningen har vi också de volymökningar som vår expansiva stad för med sig. I denna tid av stor
expansion och volymökning ska medborgarna kunna förvänta sig både social och ekonomisk hållbarhet.

Allt efter stadens styrprinciper lägger vi nu en sk skuggbudget. Vi väljer att göra det med tydliga tecken på förståelse och ansvar för stadens nämnder. För ett starkt och tryggt Mölndal.

Och vi gör det med en socialdemokratiskt ideologisk övertygelse och i samklang med stadens behov.

facebook Twitter Email