Vår bästa kulturminister, Bengt Göransson, är död

Bengt Göransson var kulturminister och utbildningsminister under 1980-talet. Vi som då var lokala kulturpolitiker hade en guldperiod. Vi fick nationellt stöd för en stor satsning på kulturverksamhet – arbetsplatsbibliotek – vill minnas att vi hade 2-3 st i Mölndal – KULF, kultur i förskolan, och Kultur i skolan. Bengt samlade också representanter för kulturnämnderna till en årlig konferens på Brunnsviks folkhögskola. Där fick vi inspiration och stimulans av kulturministern, ABF:s  ledare och inbjudna kulturarbetare men också möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kulturpolitiker.

Min bekantskap med Bengt Göransson började långt tidigare. Vi blev båda under SSU:s kongress 1955 invalda i förbundsstudierådet, Bengt som ordinarie och jag som ersättare. Samtidigt utsågs Olof Palme till förbunds-studieledare. De årens erfarenheter blev betydelsefulla för oss båda.

Bengt arbetade hela sitt liv inom folkrörelsesverige, inom RESO, i Folketshusrörelsen, där han under en period var chef. Han var under några år ordförande för ABF. Bengt var sedan tidig barndom engagerad i Godtemplarorden IOGT-NTO och den var han trogen som frivillig arbetare hela livet.

I Mölndal var Bengt Göransson vid ett par tillfällen, i biblioteket eller kanske Folkets hus. Han var också högtidstalare vid 200-års jubileet på Gunnebo.

Sista gången jag träffade Bengt var på Åsa folkhögskola i Sörmland 2017, när Folkhögskolans Veteranförening höll sitt årsmöte. Flera av skolans lärare och elever deltog i sammankomsten. Mina träffar med honom under åren säger också något om bredden på hans engagemang. Han uppmärksammade de stora och viktiga ögonblicken men besökte lika gärna de små orterna, föreningarna ute i landet, hade kontakt med ”vanligt folk” och kulturarbetare i verksamhet.

År 1997 utsågs han till ordförande för den stora Demokratiutredningen som lämnade sin rapport 2000. I god samstämmighet med vad han under alla år framfört lanserade man där begreppet Deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter, vilket ska betyda att det grundas på argumentation och fria samtal mellan jämlikar. Bengt Göransson har betytt oerhört mycket för engagemanget för och samtalen kring demokrati och folkbildning. Han var den självklare folkbildaren. Bengt var mycket tydlig både i sin kultursyn och sin syn på politiken och på politikern.

År 2010 kom en liten bok Tankar om politik, där Bengt Göransson formulerat sina idéer och erfarenheter. Rekommenderas till läsning! Det är frestande att citera lite ur boken och ur den bok om Bengt Göransson som Stig Hansén och Lars Åke Augustsson skrev 2002, Glad och förbannad:

“Politik är inte en form för beslutande i frågor som redan står på dagordningen. Politik handlar om samhällsbygge, inte om brandkårsinsatser i krissituationer.”

”… en kulturpolitik som tillerkänner kulturen ett egenvärde och inte gör den till ett slags Mädchen für alles, ett slags hjälpgumma. Kulturpolitiken måste respektera konstnären och inse att detta inte alltid är så enkelt.”

”Folkrörelsernas styrka ligger inte i massans tryck utan i övertygelsen att varje människa har inte bara ett egenansvar utan också ett ansvar för sin del av gemenskapen, det omgivande samhället.”

“Det är farligt om beslutspotens får ersätta tankeverksamhet. Tänkandet – och det egna skrivandet- är förutsättningen för varje ledarskap.” En ledares främsta uppgift är att starta tankeprocesser.”

”Den som sysslar med politik måste alltid kunna definiera uppdraget, uppgiften. Skolpolitikern måste ha en genomtänkt skolsyn.” Det kan bli förödande om skolstyrelsen “ lägger ned all sin kraft på budgetramarna i stället för på skolans innehåll.”

Bengt Göransson talar mycket om politikern som representant för medborgarna med ansvar för samhällsbygget. Han/hon företräder medborgarna inte skattebetalarna. Skolan är ingen butik, eleverna är inga kunder på en marknad. ”Skolan är vår viktigaste kulturinstitution och den har en samhällsuppgift som… handlar om att skapa förutsättningar för samhällsgemenskapens fortbestånd och utveckling.”

Maj Keidser
Tidigare ordförande/vice ordförande i Mölndals Kulturnämnd, Nämnden för Kultur och Fritid i Mölndal och i styrelsen för Gunnebo slott och trädgårdar

facebook Twitter Email