Framtidskontraktet 2014 valmanifest

Framtidskontraktet var vårt valmanifest i valet 2014. Den har i den nybildade Majoritet Mölndal bakats in i programförklaringen som du också hittar på sidan. Här kan du ladda ner vårt valprogram som PDF-folder med illustrationer.

Framtidskontraktet Mölndal 2014

 

Vårt Mölndal – Vår framtid

Ett solidariskt och rättvist Mölndal ska bli verklighet. Då krävs förändringar av den idag förda politiken. Socialdemokraterna vill komma bort från ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande som leder till sämre kvalité inom vård, skola och omsorg. Mölndal ska istället styras med tydliga mål.

Här kan du läsa om hur Mölndal kan se ut om vi får möjlighet att styra och fatta beslut.

Mölndal ska växa utan växtvärk. Den enkla regeln är att staden ska kännas lika rymlig även om vi växer med 10 000 invånare eller mer de kommande 10 åren. Det ska fortfarande finnas lika mycket plats på biblioteket, simhallen eller i ishallen. Barnomsorg, utbildning ska ha högre kvalité, äldre personer med hemtjänst eller annan service ska uppleva en bättre kvalité även om de är fler.

Bostadsproduktionen ska omfatta både hyresrätt, bostadsrätt och villor så att resultatet blir att det kommer att finnas tredjedel av varje i staden. Insatser för att förbättra naturen och miljön ska förstärkas.

För oss är det grundläggande att Mölndals Stad erbjuder ungdomar feriejobb samt är en förbild för det privata näringslivet när det gäller anställninsvillkor och arbetsmiljö.Det finns så mycket ungdomar kan göra, och lära sig, på ett feriejobb. Det är deras första kontakt med arbetslivet och den skapar vuxenrelationer och ansvarstagande som de sen har nytta av hela livet.

Att växa ställer krav på god kontroll och tydliga mål när Kommunfullmäktige beslutar om planer för fler bostäder och verksamheter. Den kontrollen ska vi ha. Det förutsätter en bra dialog mellan medborgare, föreningsliv, näringsliv och andra aktörer, som till exempel Västtrafik och Trafikverket. Dialog är avgörande för att skapa en långsiktig hållbar lösning. Vi kommer att öppna nya former för dialog mellan staden, dess medborgare och andra aktörer. Till exempel ska du som medborgare kunna lägga förslag direkt till Kommunfullmäktige.

Mölndal är en stad med mångfald där människor från olika kulturer möts. Det finns inte vi och dom, det finns bara utmaningar och lösningar. Undervisning baserad på den enskildes behov, ett arbete, en bra bostad till rimligt pris, en trygg äldreomsorg gäller alla. Det finns inga åtgärder för att integrera just invandrare. I vår stad ska alla känna trygghet och kunna utvecklas.

Skolan har varit i ständig förändring under de senaste åren. Vi ska inte krångla till det. Lärartätheten ska öka och yrkesrollerna ska renodlas. En satsning på kringpersonal så som vaktmästare, skolvärdar med mera ska göras, så att lärarna kan fokusera på undervisningen. Den ”raka elevpengen” ska tas bort och ersättas av en med social viktning. Alla har olika förutsättningar och alla har rätt till det stöd de behöver!

För barnfamiljer med små barn är tryggheten i barnomsorgen viktig. Fler pedagoger ger möjlighet till mindre barngrupper. Det är ett enkelt och tydligt mätbart mål. Idag har vi fritidshemsgrupper med över 60 barn i åldrarna 6–12 år. Fritidshemsverksamheten ska ses över och förbättras och anpassas efter antalet barn och ålder. Barnomsorg på obekväm arbetstid, s.k. ”Nattis” ska införas.

Vi måste ta hand om vår miljö. Återvinning av hushållssopor ska vara enkelt för alla hushåll. Våra cykelstråk ska byggas ut. Andelen ekologisk mat inom skola, förskola och äldreboende ska öka. Medborgare och företagare kan vända sig till stadens ”Hållbarhetskontor” för att få tips och råd hur man långsiktigt kan arbeta för miljön.

Tryggheten i hela staden ska förstärkas genom att vi tillsammans med medborgarna genomför trygghetsvandringar och åtgärdar brister som skapar otrygghet.

Tryggheten i äldreomsorgen är viktig. Kvalitetsförbättringarna vi genomför i den kommunala äldreomsorgen ska även vara vägledande för den privata.

Trygga anställningar, där heltid är en rättighet och deltid en möjlighet, gör att de äldre lär känna personalen bättre. Vi ska införa en vikariepool med fast anställd personal med rätt utbildning.

Hemtjänsten ska ha tid för de äldre, att laga mat hos de gamla ger livskvalité, likaså att städa och prata. Hemtjänst ska vara just hemtjänst i ordets rätta bemärkelse.

Mölndals äldreboenden ska vara flexibla och möta de behov som finns, de ska utgöra en bas i verksamheten. Där ska kulturaktiviteter och träffpunkter finnas. Tillgängliga träffpunkter är viktigt, alla ska ha råd att besöka en träffpunkt. Det kommer vi att underlätta genom att erbjuda alla över 65 år fri kollektivtrafik i Mölndal.

Näringslivet spelar en viktig roll för stadens utveckling. Vi ska stimulera nya företagsetableringar och stödja det befintliga näringslivet genom att skapa ”En dörr in”. Företagen lever i ett snabbare tempo än en kommun.

Det är viktigt att de processer som staden har när det gäller mark, detaljplaner, bygglov med mera är snabba, smidiga och korrekta. Vi ska avsätta resurser för detta!

Mölndals föreningsliv är stort och utgör en ryggrad av trygghet i vår stad. Vi ska utveckla och förstärka bidragen till föreningslivet.

Alla föreningar ska behandlas med stor respekt. Vi ska se till att föreningslivet är tillgängligt för alla och stimulerar till aktiviteter för alla åldrar.

Att skapa en bro mellan företagen och föreningslivet är, vid sidan om det ekonomiska stödet, en av stadens viktigaste insatser för föreningslivet.

Vi har också idéer om hur vår stadsutveckling ska se ut. Här behövs mer långsiktig planering. Mer om detta kan du läsa i våra idéskrifter om Forsåkeromsrådet och Lindome C, som vi socialdemokrater tagit fram genom dialog med medborgarna. Där presenteras hur man kan lägga E6:an i en tunnel förbi Mölndal samt en idé för hur Mölndals station kan utvecklas till en järnvägsknutpunkt, ”Göteborg Syd/Mölndal C”. Vi visar hur vi vill utveckla ett samarbete mellan gymnasieskola, Komvux och andra utbildningsaktörer i Forsåkersområdet.

Du kan beställa skrifterna på 031-27 60 66 eller via e-post: sap.molndal@gmail.com eller hämta dem på vår hemsida: www.socialdemokraterna.se/molndal

facebook Twitter Email