Vi Socialdemokrater agerar helt i enlighet med våra värderingar och långa samhällsengagemang. Vi arbetar för minskade klyftor och vi vill skapa förutsättningar för att alla ska få en bra livssituation.

Ambitionen för oss Socialdemokrater är nu att se till att våra kärnverksamheter kan drivas i god och professionell anda. Vi måste se till att ha en god kompetensförsörjning. Det innebär i sin tur att vi ska ha en bra relation och attityd mot våra anställda och brukare. Arbetsmiljön
måste prioriteras högt. Detta gör vi genom att lägga en budget som sätter extra fokus på bl a skolan och äldreomsorgen.

Grundskola och förskola får, utöver Grön/Blå Majoritets förslag, ett tillskott på 11,6 mnkr. Detta vill vi för att öka personaltäthet och stärka
arbetsmiljön.

Att verksamheter inom skola och omsorg läggs ut på entreprenad är inte den sortens professionalitet vi behöver och vi anser att kommunalt
ansvar ska utföras av staden självt. Vinsten från ett non profit-företag som går tillbaka in i verksamheten är en bra modell.

Jämfört med Grön/Blå Majoritetens budget väljer vi att lägga 5 mnkr extra på vård och omsorg. Många brukare i ”daglig verksamhet” har behov av ett ekonomiskt tillskott. Detta möter vi upp med att lägga ett generellt tillskott för att höja nivån på dagersättningen.

Stadens pensionärer får, med Grön/Blå majoritets budget, en stor försämring när de (hittills) fria busskorten från 65 år i lågtrafik ändras till
75 år dygnet runt. Vi Socialdemokrater är medvetna om att även vi gått ut med en förändring här. Dock har vi tagit till oss av medborgarnas synpunkter och oro. Och vi inser att vi måste möta medborgarna i det här. Vi gör om och vi gör rätt!

Det blir alltså en förändring från vår tidigare aviserade budget. De som idag är 65 år får, tills de blir 70 år, behålla sitt busskort med samma
tillgång som tidigare, i lågtrafik. Från 70 år övergår det till dygnet runt.
Vi ser de fria resorna utifrån både ur miljö- och äldreperspektivet.

En ny simhall, skolor, förskolor mm… ska byggas i staden. När staden växer måste vi ta höjd för att möta upp medborgarnas förväntningar.
Då bostadsbyggandet ökar och inflyttning sker blir vi naturligtvis många fler som ska dela på allt. Kvalitet och kvantitet blir då jätteviktigt.

Ett nytt badhus är givetvis prioriterat. Övertäckning av bandybanan är ytterligare en fråga vi Socialdemokrater håller fast vid. Och det vore
klokt att göra detta i samband med badhusbygget. Detta både ur ekonomisk synvinkel, men också ur den rent praktiska. Båda dessa
byggprojekt är viktiga för den breda allmänheten. Här kan man motionera och sporta utan att vara föreningsansluten. (Motionssim och
allmänåkning).

Vi vill även göra en extra satsning på ridsporten som fortfarande representeras av flest flickor. Enligt oss är dessa tre satsningar en bra
förvaltning av våra skattemedel. Dessa projekt är även viktiga ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv.

En kommungemensam kundtjänst, belysning i Hällesåker, övertagande av Kållereds och Lindomes vägföreningar är andra områden som
prioriteras i vår budget.

En fullmåttshall är absolut önskvärd i Östra Mölndal. Bekostad av Forsåkers-projektet. Vi vill se en skola byggas med tillhörande sporthall i
Forsåker. En hall som är tillräckligt stor för övrig idrott är ur helhetsperspektivet det bästa för Mölndal. En god ekonomi vore en hall där alla former av idrott kan utövas under de flesta tider på dygnet. Detta är dock en sak som vi får återkomma till.

Staden har en stabil ekonomisk grund. Men många stora investeringar och utmaningar står för dörren. Vår ambition är att ha en fortsatt god
ekonomi och relation till stadens medborgare, föreningsliv och näringsliv. Vi vill verka för att Mölndals Stad fortsätter växa och leverera god
service till medborgarna. Samtidigt är vi fast beslutna att, i den dagliga verksamheten, få igenom så mycket av vår politik som det bara går
utifrån att vi nu är i opposition.

facebook Twitter Email