Ny mandat period och nytt styre i Mölndals stad.

Efter valet den 9:e september 2018 har vi ett nytt styre i Mölndals stad. Det visade sig att vi som största parti tyvärr inte kunde samla en majoritet för att fortsätta styra som Majoritet Mölndal. Tillsammans med Vänsterpartiet går vi nu i opposition.

Ny majoritet blir de Grön/blå som består av M, L, C, Kd och Mp.
Vi i Majoritet Mölndal har under våra fyra år vid styret haft fokus på att göra verksamheten så effektiv som möjligt. Detta med utmaningarna som fokus.
Ett exempel på utmaning som vi haft under mandatperioden är den ström av flyktingbarn som kom till oss under 2015. Som ankomstkommun klarade vi detta på ett föredömligt sätt.

Under mandatperioden har vi arbetat utefter programförklaringen där den politiska inriktningen legat fast. Programförklaringen har varit ett tydligt styrdokument för förvaltningsorganisationen. Detta och tilliten har underlättat för tjänstemännen i staden att planera verksamheten.
När vi nu tittar i backspegeln över de fyra gångna åren ser vi att mycket av det vi velat driva har infriats.
Vi har enligt löfte infört fria resor i kollektivtrafiken för pensionärer och fritidskort för ungdomar i årskurs 7-9. Det gör det möjligt för det äldre att delta i sociala sammanhang och att bryta isoleringen. För de unga skapar detta en hållbar resekultur där miljö tas till vara. Det är också en ekonomisk vinst för de båda grupperna som inte alltför sällan har en snäv ekonomi. Lindome sporthall står nu klar och används redan flitigt.
Den så viktiga familjecentralen vid Fässbergskolan stöttar och stärker nu Mölndalsborna i många av livets olika skeden. I glädjeämnen men också i alla dess utmaningar. Mötesplats Åby är nyss invigd och klar. Här förväntas nu människor av olika åldrar sammanstråla och tillsammans skapa ett mer givande och tryggare liv ”mellan husen”. Denna typ av verksamhet skapar trygghet, tillit och ett socialt hållbart samhälle där vi själva tar hand om platsen där vi bor.

Två näridrottsplatser har vi lyckats få till. En i Kållered och en i Bifrost. Dessa platser blir en naturlig samlingsplats för unga. Till det lägger vi en extra fältarbetare. Och med dagens problematik med ökat missbruk och kriminalitet förstår vi hur viktig detta är. Vi har även ökat antalet skolsköterskor på skolorna.

Medborgarlöftet är ett initiativ taget av Mölndals stad och polisen Storgöteborg syd under den gångna mandatperioden. Detta projekt syftar till att skapa ”Trygg i Mölndal”. Då narkotikabruk och kriminalitet kryper ner i åldrarna krävs samlade åtgärder från både polis, kommun och lokalsamhället.
Vi har till viss del infört hemlagad mat i hemmet. Köerna till äldreboendena har minskat. Och vi har inte behövt köpa boendeplatser i samma utsträckning som tidigare.

Budgetsatsningarna 2016-2017 medgav en stor löneökning inom lärarkåren. Campus Mölndal är ett annat område där vi hittills sått ett frö och förväntar oss något riktigt bra.
Vi har jobbat hårt för att möta näringslivets behov. Och nu står vi rankade som 2:a bästa boendekommun och även årets superkommun. Fairtrade har också införts under mandatperioden.
Staden är i den mest expansiva fasen. Vi bygger mer än någonsin. Mölndal förväntas växa både när det gäller invånare och arbetstillfällen. I dags dato har vi också besked på att få ett tågstopp i centrala Mölndal. Vi är nu del av ett större sammanhang. Med i arbetet är även att gräva ner motorvägen genom innerstaden. En stad som är betydande och förstärker både västsverige och Sverige.
Omvärden har blivit tuffare och Europa står under förändring. Brexit, instabilitet i Frankrike och Tyskland. Och inte minst sprider sig en obehaglig vind av främlingsfientlighet och hat över våra fina länder. Detta skapar en otrygghet som gör att vi måste mobilisera för den tryggaste och mest kapabla politiken.

I skuggan av detta ska vi hålla oss positiva och försöka skapa en tillvaro där vi kan leva och känna att vardagsliv, familjeliv, fritid har en mening. Där vi kan leva i ett tryggt samhälle, ha trygghet på arbetsplatsen enskilt och/eller tillsammans med andra.
Vi kan se en fara i att Grön/blå budget inte tar höjd för ett socialt hållbart Mölndal.

Vård och omsorg har ett underskott på 15 milj. Och detta ska hämtas hem. Förutom det lägger nya majoriteten ett sparbeting på 6,5 milj. Det gör man tillsammans med ett löfte om att aktiveringspedagogerna ska få vara kvar. Även detta helt ofinansierat och innebär besparing reellt på 8 milj. Vi i Socialdemokraterna anser att det inte är troligt att det lyckas utan att tulla kraftigt på kvaliteten till brukare och på arbetsmiljön för våra anställda.
Investeringsbudgeten är en annan viktig sak att uppmärksamma. Budgeten för en ny simhall ser ut att vara allt för snäv. Riskerna med det är att simhallen kan bli en budgetvariant som vi alltför snart växer ur. Vi har lagt 350 000 000 kr i vår budget som är större än de Grön/blå 300 000 000 kr. Summan är dessutom endast grundsumman för vad projektet kan stanna vid. Vi inser att bygget kommer att bli betydligt dyrare om vi skall bygga för framtiden och då vill vi anpassa vår budget eftersom.

För att återställa den belysning som monterats ner längs vägar i Kållered, Lindome och Hällesåker har vi i budgeterat 9 milj år 2019. Vi vill fortsätta det arbete vi påbörjat att utveckla dessa stadsdelar på sikt.
Det är en fara med att expandera med fler verksamhetsområden och samtidigt skära ner i budget. Exempel på det är att inrätta en sk Fritidsbank, samtidigt som budgeten för underhåll av de fastigheter som föreningslivet så väl behöver hålls nere, budgeten för turist och besöksnäring minskas.
Vi hade givetvis gärna fortsatt leda Majoritet Mölndal in i framtiden.
Vård och omsorg är ett område där vi inte nått ända fram, det ska erkännas. Men vi vill vara med och forma förbättringar som krävs för att äldreomsorgen ska bli bättre och tryggare. Med allas lika värde för ögonen vill vi göra vad vi kan för att stoppa LOVen i hemtjänsten.
Våra ambitioner för Forsåker är höga och vi hoppas ju fortsättningsvis kunna vara med och påverka detta projekt stort.
Vi vill gärna vara med och se till att en ny fullvärdig simhall byggs. I proportion till ett ökat invånarantal. Långsiktig lösning är det som gäller för oss. Och vi vill fortfarande sätta tak och väggar över bandybanan som finns i budget 2019.
När det gäller utveckling av Åby Arena Stad är det strategisk partnering vi föreslagit. Och det står vi fast vid. Vi ser att vi har mycket att vinna på samproduktion i området.

Vi vill utveckla Campus med en satsning på olika kurser som motsvarar grundskola, men också en eftergymnasial form av yrkeshögskola. I en attraktiv tillväxtregion är hög kunskapsnivå och ett kreativt utvecklingsklimat viktigt, men också en socialt gynnsam och stabil miljö med trygghet, god hälsa, tillit och hög integration. Hänvisar här till vårt nya Socialt hållbarhetsutskott.

Nu och i framtiden är miljön en av de absolut största och viktigaste utmaningar vi har och vi ställer oss positiva till en solcellspark/kretsloppspark i Kikås. Dels kommer det att gynna oss energimässigt men också skapa de praktikplatser som så väl behövs för att människor sedan på egen hand ska komma in i arbete. Återvinning är en förutsättning för en social hållbar framtid!

Det kommer nya val och nya mandatperioder. Och vi kommer tillbaka för att ta politisk höjd för den utveckling av invånarantalet som det krävs för att vara ett Mölndal som med mod och kreativitet förstärker Västsverige.

För Socialdemokraterna Mölndal
Stefan Gustafsson
Pernilla Övermark

facebook Twitter Email