Pengar till hyrcykelsystem i Mölndals stads budget!

Namnet på Majoritet Mölndals budgetförslag är en ”En gemensam välfärd för alla”. Ett namn som förpliktigar att leva upp till. Budgeten omfattar stora satsningar inom välfärdsområdet och försöker verkligen ”fylla ut kostymen”. Läs mer om Majoritet Mölndals budget här.
Marie Östh Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande (S) i Mölndal.

Kommunstyrelsens ordförande, Marie Östh Karlsson (S) kommenterar budgetförslaget såhär:

– Den första dagen när vi tog över makten från Alliansen så bestämde vi oss för att vi verkligen skulle göra skillnad för medborgarna. Det ska synas att det är en Socialdemokratisk majoritet som leder staden. Det har vi verkligen levt upp till. Förutom mer pengar till förskola, skola och vård och omsorg har vi infört fria resor för pensionärer och ungdomar i åk 7-9, vi har startat bygget av ny sporthall i Lindome, nytt bibliotek är snart klart och i denna budgeten så kommer nya satsningar, inte minst på ett nytt hyrcykelsystem, säger Marie Östh Karlsson (S)

– Jag är både glad och stolt som både Socialdemokrat och som Kommunstyrelsens ordförande att medverka till alla dessa satsningar. Detta klarar vi utan skattehöjning tack vare en rödgrön regering som också fokuserar på välfärdens kärna, avslutar Marie Östh Karlsson.

Läs mer om budgeten här!

Vi har fortfarande några år med goda resultat och bra överskott bakom oss i stadens finanser. Det innebär att vi har ett bra utgångsläge för att möta de prognoser som innebär att skatteintäkterna under kommande år kommer att utvecklas i en betydligt långsammare takt.
I budget för 2018 ser vi nu resultat av de stora satsningar som gjordes 2016 och 2017 som förstärkte stadens verksamheter och lägger för 2018 fokus på volymökningar. Vi tycker det är viktigt att medborgarna kan se resultatet av de överskott och de goda finanser staden nu har med fokus på en hållbar ekonomisk utveckling.

Den stora satsningen på ett nytt stadsbibliotek i Mölndals innerstad blir verklighet 2018. En modern och funktionell mötesplats för alla Mölndalsbor.
Projektet Lindome pågår för fullt, där uppförs en ny stor sporthall med läktare samt att det sker stora åtgärder i Almåsskolan för att möta upp de nya elever som kommer dit från Skånhällaskolan, ett bra exempel på att man måste vara flexibel i framtidsbygge.
Kvarnbyskolans matsal och kök byggs ut och det tillkommer också nya musiksalar.

Hällesåker har blivit en ny kommundel istället för att hänga ihop med Lindome. Där gör vi nu satsningar på bostäder för unga och äldre samt skapar förutsättningar för att kunna bygga ut skolan i framtiden.

Vår satsning på fritidskort i kollektivtrafiken för alla elever i årskurs 7-9 samt gratis kollektivtrafik för Mölndalsbor som är 65 år och äldre fortsätter. Satsningen fortsätter för att vi tycker det är viktigt att stimulera både unga och gamla att använda kollektivtrafiken, och för att också nå målet om hållbart resande som leder till minskade klimatutsläpp.
Vi skjuter till medel för införande av ett hyrcykelsystem i Mölndal redan 2018!

Majoritet Mölndals budgetförslag för 2018 innehåller fortsatt också förstärkningar inom förskolan och skolans område genom att det tillförs resurser för fler barn och elever samt för nya lokaler. Dessutom aviseras i budgetpropositionen från regeringen omfattande satsningar inom skolans område bland annat för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Toleransprojektet utökas för att kunna bedriva ännu bredare verksamhet.
Inför kommande budgetprocess ska möjligheter och förutsättningar utredas för att starta ytterligare en familjecentral för att därefter kunna beaktas i kommande års budget.

Vi fortsätter arbeta för ett förbättrat och förstärkt flyktingmottagande. Det arbetet delas framförallt mellan social- och arbetsmarknadsnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Vi tillför medel till vård- och omsorgsnämnden för att införa inslag av tillagad mat i hemmet inom hemtjänsten. Den metodutveckling som redan är satt i rullning i och med pilotprojektet ser vi kommer att ge goda resultat.

Budgeten har även fokus på de framtida behov vi står inför. Det är viktigt att ständigt lyfta blicken för att förstå vilka utmaningar det innebär att staden växer. I Mölndal byggs det just nu väldigt många nya bostäder på flera platser. Under 2018 kommer vi att omfördela resurser för att bygga mer vid våra kommundelcentrum. När staden växer och Mölndal får nya invånare ställer det krav på nya skolor, förskolor, utökad hemtjänst, nya idrottsplatser, bibliotek och så vidare. Vi vill att kommande generationer ska få samma goda standard och goda möjligheter att trivas och utvecklas i Mölndal. Med det som vårt fokus vågar vi hålla i våra satsningar även om resultaten i budgetförslaget ligger under stadens finansiella mål sämre ut för åren 2019 – 2020. Det kan vi göra med tanke på de goda ekonomiska resultaten vi har haft i Mölndal. Skillnaden mellan majoriteten och oppositionen är att vi satsar mer resurser utan att äventyra den hållbara ekonomin.

Vad gäller investeringsbudgeten så satsas det väldigt stora belopp under budgetåren 2018-2020 och det är glädjande att vi kommer att ha många objekt färdigställda inom en snar framtid.

Vi har i budgetprocessen självklart haft en genomgripande dialog med samtliga nämnder och förvaltningar för att förvissa oss om att man ständigt utvecklar nya metoder och förbättrar och effektiviserar verksamheten, till det kan vi också lägga införandet av medborgardialoger som gjorts, det är vi stolta över. Vi vet att det sker ett stort arbete i flera av våra stora verksamheter för att bättre möta morgondagens behov. Det är nödvändigt eftersom det ekonomiska utrymmet för planåren 2019-2020 ser ut att krympa. En stad som växer måste se till en komplicerad helhet. Det är svagheten men också styrkan och utmaningen!

Vi ska fortsätta utveckla staden som arbetsgivare. Mölndals stads personal är välfärdsarbetare som behöver bra ledare och tydliga mål. Som en bra arbetsgivare skapar vi trygghet hos personalen, som i sin tur är grunden för en god kvalité i verksamheten. Majoritet Mölndal kommer att verka aktivt för att stadens personal lever upp till varumärkeslöftet; ”Bästa möjliga Mölndal. Varje dag”!

Satsningar inom Life science kommer att bli synliga framöver, där vi är med och förstärker Västsverige.

Majoriteten fortsätter att arbeta utifrån den reviderade politiska programförklaringen för att ytterligare flytta fram positionerna.

Majoritet Mölndals budgetförslag för 2018 innehåller ett bra resultat och förutsätter oförändrad skatt. Det är viktigt att ha ett bra resultat med tanke på de kommande utmaningar vi står inför.

De satsningar som regeringen nu har gjort förstärker vi i vårt budgetförslag, för att kunna göra tidiga insatser där det behövs.

Här kan ni som vill grotta ner er lite mer i siffermaterialet
Resultaträkning och budget för 2018 – 2020
Verksamhetsförändringar

facebook Twitter Email