Kyrkopolitiskt program

Här hittar du vårt lokala kyrkopolitiska program. Om du vill veta mer så kan du vända dig till vår kyrkopolitiska ansvarige Jan-Erik Lindström

1. Förena goda kyrkliga traditioner med människors egna önskemål.

2. Välkomna även samkönade par att gifta sig i kyrkan.

3. Respektera och stötta lokalt engagemang för hembygdens kyrka.

4. Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats och sätt stopp för all nyrekrytering av kvinnoprästmotståndare.

5. Skapa mötesplatser för människor med skiftande religiös bakgrund och var aktiv i kampen mot rasism, antisemitism och islamofobi.

6. Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan genom att välja verksamhetsformer som inte utestänger grupper med svag ekonomi och bredda utbudet av gudstjänster, konserter och annan kultur.

7. Bevara vår rikstäckande kyrka genom att ha kvar utjämningssystemet och att medlemmarnas kyrkoavgift även i fortsättningen skall tillfalla hemförsamlingen.

8. Satsa på utåtriktade och uppsökande verksamheter inom diakonin.

9. Erbjud Svenska kyrkan som resurs för den allmänna förskolan och skolan
och satsa på verksamhet som bygger broar från dop till konfirmation.

10. Ta fasta på kyrkans erfarenhet av att återupptätta människors värdighet och ge professionellt stöd till människor som vill göra en meningsfull insats till exempel rådgivning i alkoholfrågor (RIA).

11. Var aktiv i det internationella, ekumeniska arbetet för hållbar utveckling och
verka lokalt genom att investera i hållbar energianvändning i kyrkans lokaler och verksamhet..

12. Stärk och utveckla Sjukhuskyrkans arbete och satsa på samarbetet Kyrka-Arbetsliv.

facebook Twitter Email