Hälsa för ALLA

År 2017 skrev Folkhälsomyndigheten såhär:

Ohälsan kopplad till ohälsosamma matvanor och för lite fysisk aktivitet är omfattande och kostar samhället miljarder. Hälsan blir också alltmer ojämlik. Många behöver arbeta gemensamt och samordnat för att minska skillnaderna och skapa förutsättningar för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet i vardagen.

Idag, två år senare skulle samma text kunna publiceras igen.

Vi lever i ett samhälle där allt fler mår sämre, samtidigt som vi fortsätter att dra ner på det som vi människor behöver för att må bra; sömn, motion, bra mat och varandra.

Enligt statistik från folkhälsomyndighetens undersökning från 2018 så är det stora skillnader mellan olika grupper när det gäller hälsa. Högst andel med ohälsa uppger de med lägst utbildningsnivå. Bland resultaten som presenteras finns positiv läsning; exempelvis att den dagliga rökningen fortsätter att minska. Samtidigt fastnar mina tankar kring mindre positivt resultat som visar på att andelen som rapporterar fetma har fortsatt öka med någon procentenhet. Just nu ligger siffran på 16 procent.

Om vi även räknar med övervikt och tittar på befolkningen här i Mölndal så kan vi se att 51% av männen och 39% av kvinnorna överstiger ett BMI på 25. Varannan man här i Mölndal har alltså övervikt eller fetma.

Ohälsan orsakar även kostnader både för samhället och för individen, och enbart fetma uppskattas kosta samhället ca 70 miljarder kronor per år. Det är extremt mycket pengar. Dessutom, av de tio främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död i Sverige är hälften relaterade till matvanor och fysisk aktivitet.

När det gäller fysisk aktivitet så visar en rapport från nordiska ministerrådet att svenska barn är de mest stillasittande i Norden. Idag når endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. En studie från Folkhälsomyndigheten visar på att svenska barn är stilla i snitt 70 procent av sin vakna tid.

När det gäller 11, 13 och 15-åringar i Sverige så är det fortfarande få som når rekommendationen om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. 

Vi har stora utmaningar framför oss, och då har jag inte ens nämnt den psykiska ohälsan. Att samma enkät från Folkhälsomyndigheten även visar på att fler uppger psykisk ohälsa, där särskilt yngre kvinnor rapporterar besvär av ängslan, oro och ångest.

Vi har mycket att göra. Därför vill jag engagera mig kring hälsofrågan, både gällande psykisk samt fysisk hälsa.

Som politiker kan vi ha makten att se till att skolbarn får möjligheten att röra på sig varje dag i skolan.

Vi kan se till att vi har utegym som är tillgängligt för alla. Att vi har idrottsanläggningar som invånare i staden kan använda. Vi kan anordna skattelättnader för cyklar. Fler lekplatser, motionsspår, cykelleder. Det finns oändliga möjligheter.

Vi kan se över vad vi serverar för mat idag i våra förskolor, skolor samt ålderdomshem och övriga verksamheter. Vad säljer vi egentligen i skolkafeterian?

Vi kan införa sockerskatt och läskskatt och samtidigt sänka priser på bra hälsosam mat.

Vi kan ge information, öka kompetensen.

Vi måste börja arbeta förebyggande. Vi kan korta vårdköerna bakifrån – innan det blir ännu högre miljardbelopp för varje år som går.

Jag vill göra det lätt att göra rätt! Det ska vara hälsa för ALLA.

Arina Ljung

facebook Twitter Email