SSU Mölndal

SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är till för att driva samhällsutveckling i de frågor som är viktiga för Sveriges unga. Nedan ser ni SSU Mölndals 10-punktsprogram, frågor som är viktiga för oss, för att göra Mölndal och Sverige en bättre plats för unga.

1) Alla ska ha samma möjligheter att klara skolan

Skolan är en central grundbult i vårt samhälle. Det är en inflytelserik del i barn och ungas uppväxt samt en viktig och effektiv integrationsåtgärd. Att klara skolan är en nödvändighet idag, inte minst för att kunna få jobb och att försörja sig. Långt ifrån alla har dock inte det som krävs. Alla barn och unga har inte samma möjligheter att klara skolan och det behövs en förändring. De som behöver extra stöd måste få det, de som behöver hjälp av elevhälsan ska få det och de som inte alltid har möjlighet att få massa mat hemma ska inte behöva gå hungriga. Vi måste göra mer för att alla ska gå ur grundskolan och gymnasiet med godkända betyg. 

Därför vill vi bland annat:

 • Att kommunen inför gratis frukost för skolungdomar
 • Att vi får fler anställda vuxna på våra skolor 
 • Att utöka elevhälsan så att de faktiskt finns på plats när eleverna behöver hjälp
 • Att elever på högstadiet och gymnasiet minst en gång per årskurs har träff med skolkurator för att komplettera den “fysiska” hälsokontrollen med en “psykisk” hälsokontroll.

2) Sveriges första fossilfria välfärdsland och kommun

Klimatförändringarna blir allt kraftigare och våra ambitioner måste öka för att kunna hindra de stora konsekvenser som väntar. Alla kan göra något. Sverige och Mölndal ska vara en ledande kraft i arbetet på att bekämpa klimatförändringarna och en röst internationellt för aktion. Vi ska vara Sveriges första fossilfria välfärdsland och Mölndal första fossilfria kommun, det är vår ambition. Kommunen har mycket att säga till om och driver en stor verksamhet med mycket pengar i omlopp. Vi har möjlighet till förnyelsebar elproduktion, göra investeringar i grön teknik och mycket mer. Vi vill att kommunen ska göra mer för att rädda klimatet.  

Därför vill vi bland annat:

 • Att Sverige intensifierar arbetet med förnyelsebar energi bland annat genom att utreda möjligheterna för ny vågkraft
 • Att kommunen ökar andelen solpaneler på de kommunala byggnaderna. 
 • Att Sverige och kommunen utreder nyttan och möjligheterna med Carbon Capture Storage (CCS) teknik, för att fånga in och lagra koldioxid. 
 • Att Mölndal ska arbeta för att bli topp 10 i den årliga miljörankingen

3) Bättre bostadsbyggande för unga 

Billiga och tillgängliga bostäder är en nödvändighet för många inga. Det ger möjligheten att ta nästa steg i livet att kunna flytta hemifrån, ta mer ansvar och planera sin vardag mer självständig. Detta är dock något som sällan uppfylls. Allt större andel bostadsrätter, samtidigt som priserna ökat och krav på kontantinsatser har gjort det nästan omöjligt för unga att flytta hemifrån. Det behövs fler hyresrätter och billiga sådana, och fler möjligheter som gör det lättare för unga att träda in på bostadsmarknaden. 

Därför vill vi bland annat:

 • Att det byggs fler billiga bostäder i Mölndal
 • Att det byggs fler hyresrätter utspritt i hela Mölndal
 • Att skapa möjligheter för unga att flytta hemifrån genom bostadslösningar med kommunal borgenär

4) Ett starkt och levande kulturliv 

Kulturen är viktig för samhället, inte minst för Mölndal. Genom kulturlivet ser vi att ungdomar och människor i alla åldrar kan få både utlopp för sina intressen och ambitioner genom utbildning och rekreation. Det är av stor vikt att vi slår vakt om anslagen till kulturlivet så att stadens föreningsliv hålls starkt, inte minst i tider när kultur är nedprioriterat område hos landets regering. 

Därför vill vi bland annat:

 • Att våra fritidsgårdar upprätthålls och fler byggs för stadens ungdomar
 • Att biblioteken i Storgöteborg samordnas så att man kan ha ett och samma system för alla bibliotek i området och förenkla möjligheten att låna böcker mellan kommungränser.
 • Att museum och kommunala kulturevenemang hålls gratis i största möjliga utsträckning.

5) Folkhälsan i fokus

Sjukvården kommer vi nästan alla i kontakt med någon gång i livet, och ens vård ska givetvis vara pålitlig och av hög kvalitet. Sveriges sjukvård ska vara solidarisk och eftersom vi alla är med och bidrar till dess funktion ska den också vara tillgänglig för alla. Likaså ska äldrevården vara av god funktion och med bra service till våra äldre. Vi tror dock att kommunen kan göra mer vad gäller äldrevården genom att rusta upp de boenden som finns och satsa för att säkra äldrevårdens kvalitet och pålitlighet. Det är av stor vikt att ordentligt med personal finns inom vården så att alla kan få den vård och omsorg de behöver

En god folkhälsa ligger i allas intresse. Att det finns möjligheter till idrottsutövning och fritidssportande är saker vi tycker är viktigt för en välmående och aktiv befolkning. Vi vill hålla förutsättningarna till spontanidrott högt på agendan och rusta upp och underhålla de anläggningar samtidigt som nya lokaler ska byggas. Idrottsaktiviteter för unga ska vara ett särskilt fokusområde och ska prioriteras under kommande år – det är viktigt att unga kan engagera sig i föreningslivet och att möjligheterna till det är jämlika.

Därför vill vi bland annat:

 • Att kommunen bevarar och utökar möjligheterna till spontanidrott, exempelvis i former av fotboll, innebandy, simning och racketsporter.
 • Att fler utegym byggs runt om i kommunen. Se över mängden och kvaliteten på utegymmen.
 • Att aktiviteter och idrottsmöjligheter för unga prioriteras högre och verka för att det finns fler platser för idrottsutövning för ungdomar.
 • Att kommunen satsar på äldrevården och ser till att våra de håller hög kvalitet.

6) Jämställdhet och jämlikhet

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsomfattande problem. Enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid har cirka 14% av alla kvinnor utsatts för fysiskt våld någon gång i livet efter 18 års ålder. Samtidigt är löneskillnaderna fortfarande påtagliga mellan könen, med löner för män som i snitt är 1 812 kr högre än de för kvinnor. Så här kan vi inte under några omständigheter ha det. Det finns oerhört mycket kvar att göra i samhället för jämställdheten och vi vill se att frågan prioriteras betydligt högre i vår kommun. Vi tror att Mölndal kan mycket bättre på detta område.

Det råder tider där ekonomisk utsatthet breder ut sig och det är viktigt att vi i Mölndal förespråkar en rättvis fördelningspolitik och håller en tydlig linje i att utbildning såväl som kultur och sjukvård ska vara tillgängligt för hela befolkningen, oavsett storlek på plånbok, vart man är född någonstans, eller vilket kön man tillhör. Vi vill värna om kommunens verksamheter och tillgängligheten för medborgarna, den kommunala verksamheten ska vara en plats där alla är välkomna och kan känna sig delaktiga.

Därför vill vi bland annat:

 • Att Mölndal och Sverige i stort har en nollvision för mäns våld mot kvinnor.
 • Att större satsningar görs för att utreda och motverka våld mot kvinnor i kommunen.
 • Att Mölndal ska gå i täten för Sveriges mest jämställda kommuner
 • Att Mölndal ska uppmuntra mångfald och arbeta för att de kommunala verksamheterna är lättillgängliga för alla medborgare

7) Hållbara och tillgängliga transporter 

Transporter är en viktig del av människors vardag. Man åker till och från skola, jobb eller fritidsaktiviteter och unga är ofta extra beroende av ett fungerande system. Kollektivtrafiken är enormt viktig för unga, därför bör den till en början rabatteras och studentrabatterna utökas. Kollektivtrafiken bör bli avgiftsfri på sikt, dessutom behövs det fler linjer och tätare turer för ökad tillgänglighet vilket gynnar både klimatet och unga. Det behövs fler cykelvägar och utöka antalet servicestationer med t.ex. cykelpumpar nära pendlingsstationer för att underlätta hållbara transporter och knyta samman stadsdelarna. Innerstan i Mölndal bör bli bilfri på sikt för att förbättra miljön och människors hälsa. 

Därför vill vi bland annat: 

 • Att kollektivtrafiken i Mölndal byggs ut, blir mer lättillgänglig och billigare för att sedan bli helt avgiftsfri. 
 • Att Mölndal satsar på fler cykelvägar med utökad framkomlighet och fler servicestationer.

8) Demokrati och internationell solidaritet 

Demokratin har de senaste åren varit alltmer hotad runtom i världen. Hoten kommer alltför ofta från auktoritära ledare på högerkanten såsom Trump i USA och Bolsonaro i Brasilien där försök till statskupper genomförts. Vi ser även konflikter i vårt närområde i form av Rysslands attack mot Ukraina och icke-demokratiska utvecklingen i flera EU-länder, Sverige behöver bidra till att minska konflikter och undvika medlemskap i nato.  

Demokrati behövs såväl i världen som på lokal nivå, ungdomar måste få vara med och påverka sin vardag i högre utsträckning. Föreningslivet är en hörnsten för demokratin i Sverige där unga kan lära sig hur det demokratiska samhället fungerar i praktiken och behöver få stöttning. Politiken är också enormt viktig och vi vill se fler unga engagerade inom politiken som ska se det som en tydlig väg att påverka sin vardag. 

Därför vill vi bland annat: 

 • Att Sverige avbryter ansökan om medlemskap till NATO och är en stark röst för frihet i världen 
 • Att unga stöttas mer i politiken och i föreningsverksamhet genom utbildning, resurser och möjligheter att engagera sig.

9) Ungdomars välmående och utveckling 

Ungdomars psykiska hälsa har försämrats jämfört med tidigare. Det ställs högre krav genom sociala medier, skolarbetet och arbetsmarknaden vilket i kombination med flera andra faktorer leder till att ungdomar mår sämre. Enligt folkhälsomyndigheten är åldersgruppen 16-29 år mest drabbat, tjejer upplever i högre utsträckning en psykisk ohälsa jämfört med killar. BUP, barn- och ungdomspsykiatrin är en viktig aktör för att hjälpa ungdomar som mår dåligt och behöver stöd, därmed måste resurserna till BUP öka. Utbildningsnivån och möjligheten till jobb spelar en väsentlig roll och arbetet är inte bara en inkomstkälla utan viktigt för att känna samhörighet, därmed behöver jobb för unga prioriteras, exempelvis genom fler sommarjobb. 

Därför vill vi bland annat: 

 • Utöka och ge mer resurser till BUP 
 • Ha fler skolkuratorer som är tillgängliga fler tider för skolungdomar 
 • Garantera sommarjobb för Mölndals ungdomar genom fler feriejobb

10) Mölndal ska vara en trygg kommun oavsett var du bor

Tryggheten har förändrats allt mer i vårt samhälle, där inte minst unga känner sig otrygga när de är ute. Som ung ska man kunna känna sig trygg var man än är och oavsett vem man är som person. Vi måste göra mer inte minst förebyggande för att säkra upp tryggheten så att fler vågar var ute på kvällarna. 

Därför vill vi bland annat:

 • Att det anställs fler fältassistenter i Mölndal
 • Att lysa upp fler otrygga områden som gångbanor och tunnlar. 
facebook Twitter Email