Valmanifest 2022 – 2026

En kortversion av valmanifestet kan du hitta här: Valmanifest 2022-2026 S Mölndal

1. Vi vill fortsätta att bygga Mölndal tryggare, starkare och bättre

Socialdemokraterna tvekar aldrig inför stora samhällsutmaningar. Vi ska bygga Mölndal starkt och hållbart. Vi ska bygga Mölndal med kunskap. Vi ska bygga Mölndal tryggt och sammanhållet. Vi ska samarbeta för att skapa bästa möjliga Mölndal.

För oss handlar det om att bygga en kommun som tar vara på varje människas värde och möjlighet. Vi står för en politik som tror på varje människas vilja och förmåga. Vi tror på ett samhälle där vi tillsammans formar den framtid vi vill se. På så sätt skapar vi största möjliga frihet där du oavsett bakgrund kan förverkliga dina bästa stämningars längtan. Vi tror att vi är starkare tillsammans – där var och en av oss gör sin plikt och därför kan kräva sin rätt.

Vi vill bygga Mölndal tryggt. Många Mölndalsbor trivs och känner en framtidstro i vår stad. Samtidigt ser vi hur upplevelsen av trygghet behöver öka, inte minst bland barn och unga. En känsla av otrygghet minskar friheten. Alla Mölndalsbor ska kunna känna trygghet i sina liv, oavsett vilken ålder du har eller var du bor. Skolan ska vara en trygg plats för alla.   

Vi står för en politik som både bekämpar brott som brottens orsaker. För vår kommun innebär det att vi ska ha ett aktivt brottsförebyggande arbete, i nära dialog med Polisen och andra aktörer som kan säkra tryggheten i vår stad. Vi vill, i samverkan med rättsväsende och andra myndigheter, stärka insatserna mot organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet. Vi satsar också på fler fältassistenter för att stärka det uppsökande arbetet. 

Segregation är ett stort samhällsproblem. En grundläggande del i att främja integrationen är att alla som kan jobba ska jobba. Vi vill också underlätta möten och integration genom att underlätta för fler mötesplatser för språkträning och läxhjälp. Alla former av diskriminering ska bekämpas. 

Därför vill vi:

Satsa på ett trygghetspaket som innehåller:

 • Öka tryggheten på otrygga stråk så som Mölndals Bro och Lindome centrum genom bättre belysning, och fler trygghetsvärdar.
 • Fler upplysta gång- och cykelbanor i hela kommunen
 • Bättre belysning i Hällesåker.
 • Stärka medborgarlöftet tillsammans med polisen
 • Ett starkt brottsförebyggande arbete och ökat antal fältassistenter.
 • Skapa en tryggare skolmiljö och bygga bort otrygga rum genom att öka underhållet och renovera våra skolor. Idéer och förslag vill vi planera tillsammans med eleverna.
 • Stärka beredskapen i Mölndal genom att höja kris- och beredskapskompetensen bland kommunens anställda och se över skyddsrum och larmfunktioner. Vi vill verka för att det byggs fler skyddsrum i Mölndal.

Ett tryggt Mölndal innebär också trygghet genom hela livet. Vi ska ha en välfärd som grundas i varje människas okränkbara värde – vare sig du behöver omsorg eller ger omsorg. Det handlar om en välfärd som du ska kunna lita på.

Pandemin visade att välfärdsbygget inte är klart. Vi måste bygga välfärden starkare, mer stabil och mer jämlik genom att satsa på välfärdsarbetare och sätta välfärden först. Den bästa omsorgen förutsätter en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för personalen i vården. Arbetsmiljön ska präglas av tillit och handlingsutrymme för personalen, inte system med minutscheman. Rätten till heltid ska säkras utan att det ökar delade turer eller timanställningar.  

Ett tryggt arbete ger också en tryggare vård. Vi måste ha rätt bemanning och kompetens för att säkerställa en hög omsorgskvalitet och säkerhet. Vi vill ha fler välfärdsarbetare, samtidigt som vi säkerställer rätt kompetens och goda språkkunskaper.  

Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Våra gemensamma resurser ska gå till att ge bästa möjliga vård och omsorg, inte till vinstjakt. Vi vill återta privata äldreboenden i offentlig regi som inte visar sig leva upp till bästa möjliga omsorg.

Vi vill ha en välfärd som skapar förutsättningar för bästa möjliga hälsa. För att främja möten och minska ensamhet vill vi ha mötesplatser där vi kan träffas över generationerna.

Vi vill se ett system där brukaren och de anhöriga får en god samordning. Detta för att få en kvalitetssäkrad och sammanhängande vård samt att vårdnadshavare till barn med särskilda behov ska få avlastning och stöd. 

Därför vill vi:

Satsa på ett välfärdslyft som innehåller:

 • Projektet kring kockar på våra äldreboenden ska fortsätta. Känslan av att känna doften av nylagad mat i korridoren på äldreboendet ska vara en rättighet på ålderns höst. 
 • Ett slut på utförsäljning av vår gemensamma välfärd
 •  Trygg bemanning för varje brukare som behöver hemtjänst
  • Brukaren ska få bibehållen hjälp av hemtjänsten men möta ett färre antal personer. Genom att känna igen den som återkommande har hand om ens egna vårdsituation så stärker vi tryggheten hos individen. 
  • Vi behöver bättre arbetsmiljö i hemtjänsten. Personalen ska kunna hålla genom hela livet och ha möjlighet till återhämtning. 
  • Heltid ska vara normen i Mölndals stad. Detta ger tryggare anställda och en bättre kvalitet inom vård- och omsorg. 
 • Stärkta kompetenskrav/ökad kompetens i välfärden med validering av undersköterska på arbetstid
 • Kostnadsfria arbetskläder och skor för anställda som behöver det i sin yrkesroll.
  Hela och rena kläder på jobbet är en rättvise- och jämställdhetsfråga! 
 • Ta fram en modell för att kunna förverkliga rätten till heltid under nästa mandatperiod. 
 • Stärkt språkstöd på arbetsplatsen.
 • Genomlysa och höja det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.
 • Ställa lika höga krav på privata omsorgsutförare som på den kommunala verksamheten. Vi vill utreda möjligheter att skärpa villkoren för att garantera att skattemedel går till välfärd och trygg bemanning - inte vinst.
 • Vi vill utreda ett system med omsorgskoordinatorer. 
 • Vi vill jämna ut osakliga löneskillnader i Mölndals stad.

 

2. Vi bygger Mölndal starkt och hållbart 

Klimatkrisen är vår tids stora ödesfråga. De stigande temperaturerna får allt mer allvarliga konsekvenser här hemma i Sverige och i övriga världen. Utsläppen av fossila bränslen och växthusgaser måste minska för oss att nå de mål som är satta. Sverige är en viktig spelare i den internationella politiken. Vi är en förebild för många andra länder där vi visar att det går att skapa ett fossilfritt välfärdsland. Samtidigt som Sverige leder omställningen ska vi visa att en grön omställning är möjligt samtidigt som det skapar fler jobb. Genom att bli framstående inom exempelvis stål utan kol och nya batterifabriker skapas nya jobbmöjligheter samtidigt som samhället ställer om.  

Världen har satt upp målen. Genom internationella samarbeten lyckades i princip alla världens länder komma överens om Parisavtalet. Det innebär att samtliga länder jobbar efter målet att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader, helst 1.5 grader. Detta innebär att varje människas utsläpp inte borde överstiga runt 1 ton koldioxid per år. Detta löser vi genom att göra det lättare att göra rätt samtidigt som de som släpper ut mest får betala för sina utsläpp.  

Alla som kan jobba ska också jobba, det är en av grundpelarna i den svenska modellen. Rätten till arbete är en grundläggande del i Socialdemokraternas samhällssyn. Arbete är en källa till frihet, försörjning och utveckling men också social gemenskap.   

Jobben är också en viktig del i den gröna omställningen. Med schyssta villkor, löner som går att leva på och trygga anställningar bygger vi ett starkare samhälle. 

Vi vill också ge våra unga en bra start på arbetsmarknaden. Detta gör vi bland annat genom att ge dem arbetslivserfarenhet. I kommunen finns idag feriejobb där unga kan söka under sommaren. Vi tycker dock att det i nuläget finns för få och att fler unga måste få den chansen. 

Genom att erbjuda samhällsnyttiga arbeten för långvariga biståndsmottagare får individen en arbetslivserfarenhet. Förutsättningarna blir bättre för att kunna ta ett annat jobb och kunna komma in i samhället. 

Vi ska fortsätta att attrahera satsningar inom det moderna arbetslivet så som vi gjort med företagen inom hälsoklustret GoCo och life science-sektorn. Vi ska vara ledande i den gröna omställningen för fler jobb och ett växande Mölndal. 

Det ska vara lätt att vara företagare och leverantör i Mölndals stad. Onödig administration och oförutsägbarhet är inte bra för Mölndals företag. Vi behöver därför utreda möjligheterna för att införa en krångelombudsman som står på medborgarens och företagens sida för att minska onödigt krångel.

Därför vill vi:

 • Öka antalet feriejobb som staden tillhandahåller från dagens 300 till 500 st. 
 • Mölndal stad ska erbjuda samhällsnyttiga arbeten för långvariga biståndsmottagare. 
 • Mölndal ska utvecklas och vara en bra stad att driva företag i. Vi ska vara en av de bästa näringslivskommunerna i Västsverige.
 • Det ska vara enkelt att vara leverantör i Mölndal utan onödig administration.
 • Utreda möjligheten att införa en Krångelsombudsman enligt Helsingborgsmodellen. Vi vill förenkla för invånare och företag i deras kontakter med Mölndals stad. 
 • Utreda ett utvecklande av en visselblåsarfunktion i Mölndal.
 • Underlätta för mindre företag att delta i stadens upphandlingar.

Varje steg börjar i det lilla. Många anser kanske att Sveriges utsläpp är så små att det inte spelar någon roll vad vi minskar. Det påståendet är både sant och också delvist falskt. Sveriges territoriella utsläpp kan ses som små i ett globalt sammanhang. Det som vi måste tänka på är att vår konsumtion bidrar till enorma mängder utsläpp, fast i andra länder. Om alla människor skulle leva som vi i Sverige gör skulle det behövas 4 jordklot, men vi har bara 1. Den andra delen som är viktig att ha med sig är Sverige som förebild. Vi har målbilden att vara världens första fossilfria välfärdsland och det löftet ska vi hålla. Genom att ställa om hela samhället ska vi skapa en hållbar produktion, hållbara energikällor och hållbara transporter. 

Vi i Mölndal kan också göra vår del för att nå ner till den nivå som krävs. På Socialdemokraternas initiativ har Mölndal idag en koldioxidbudget. Den visar hur stor utsläppsminskning som krävs för oss att klara ramen för Parisavtalet. I nuläget krävs det mycket arbete där transporter är den största sektorn i kommunen. Vi måste göra det lättare att transportera sig hållbart och säkert. En del i detta är genom att rusta upp våra cykelvägar i kommunen och öka antalet cykelparkeringar. Inom kommunen finns ett stort antal fordon som bidrar till utsläppen där det idag finns ett arbete med att byta ut dessa till fossilfria. Vi vill intensifiera detta arbete. Mölndal stads fordonsflotta ska vara fossilfri till 2025. För att underlätta för Mölndals invånare tycker vi det är viktigt att det ska vara lätt att ladda sin elbil. Därför anser vi att Mölndal stad ska öka utbyggnaden av laddinfrastruktur.  

En del i det hållbara resandet är kollektivtrafiken. Genom att fler reser tillsammans kan vi minska på trängseln på vägarna och samtidigt minska på utsläppen. Vi socialdemokrater vill satsa mer på de kollektiva transportsätten och ser det som en naturlig del i klimatomställningen. Att kunna resa är också en frihetsfråga. Att äldre och unga kan ta sig långa sträckor utan att det ska kosta allt för mycket skapar möjligheter till umgänge och ökat kulturliv. Vi vill satsa på de äldre och de unga. Seniorkorten är en bra möjlighet för äldre att kunna transportera sig i regionen. Vi väljer att erbjuda kort till 65+ under lågtrafik. Anledningen till detta är Västtrafiks olika produkter. En kommun kan istället välja att beställa 75+ dygnet runt men där ser vi att även yngre pensionärer ska få möjligheten att resa. Vi väljer det alternativ där nyttan når flest människor och kan få åka kollektivt. Om Socialdemokraterna leder en majoritet i Mölndals stad så kommer seniorkorten inte att prioriteras bort.

Miljön finns också till för rekreation. Naturen skapar viktiga värden för människor och vi tycker det är viktigt att alla har möjligheten att kunna bo nära naturen, oavsett område. Vi har ett mål att Mölndals medborgare max ska ha ca 300 meter till närmsta grönområde. Samtidigt vill vi att kommunen gör viktiga markförvärv för rekreation, grön industri och bostäder. Det är viktigt att bevara naturen även vid våra större vägar. Vi vill därför verka för en ekodukt vid Söderleden så att djuren lätt kan ta sig över vägen utan att påverka trafiken. För att göra lättare för mångfalden och djurens rörelse tycker vi även att den gröna korridor söder och norr om Söderleden ska bevaras. 

För att klara miljö och klimatproblemen krävs det samarbete. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen arbetar idag tillsammans med projektet Klimat 2030 som ska hjälpa regionen och kommunerna att förbättra arbetat med utsläppsminskning. Detta är ett bra projekt och vi vill fortsätta arbeta med dem i vårt klimatarbete. Vi vill också att vårt hårda jobb ska inspirera andra och uppmärksammas. Vårt mål är att Mölndal ska rankas minst topp 10 i den årliga svenska miljörankingen.  

Vi vill arbeta för renare vatten och minskad exponering gentemot de miljöfarliga PFAS-ämnen i Mölndal. PFAS-ämnen har skapats för att stöta bort fett, smuts och vatten. Idag finns det över 4700 olika PFAS-ämnen på marknaden. De hittas bland annat i stekpannor, funktionskläder, skor, möbeltyger, skidvalla, matförpackningar, brandskum, impregneringssprayer och skönhetsprodukter. 

Därför vill vi:

 • Minska de miljöfarliga PFAS-ämnen i Mölndals vattendrag.
 • Fortsätta arbetet med Mölndals koldioxidbudget och vidare samarbeta med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsens projekt “Klimat 2030”. 
 • Att Mölndal ska rankas som topp 10 i den årliga svenska miljörankingen.
 • Att fortsättningsvis erbjuda seniorkort för 65+ i lågtrafik. Seniorkortet ska inte vara en budgetregulator. 
 • Att fortsätta med kostnadsfria fritidskort till Mölndals ungdomar i årskurs 7-9.
 • Att verka för att införa kostnadsfria fritidskort till Mölndals unga mellan 15-19 år under mandatperioden. 
 • Att Mölndals invånare maximalt ska ha ca 300 meter till närmsta grönyta.
 • Att fler cykelparkeringar ska byggas i kommunen.
 • Rusta upp cykelvägarna i kommunen med fokus på Lindome, Hällesåker och Lindås.
 • Att Mölndal stad gör strategiska markförvärv för rekreation, framtida bostäder och grön industri.
 • Intensifiera arbetet med att ställa om stadens fordonsflotta till att bli fossilfri till 2025.
 • Verka för en ekodukt över Söderleden och bevara en grön korridor söder och norr om Söderleden.
 • Bygga ut stadens laddinfrastruktur för elfordon.
 • Öka skyddsjakten av vildsvin i Mölndals stad.
 • Att Fritidsbanken ska fortsätta att drivas i kommunal regi.

 

3. Vi bygger ett Mölndal som håller ihop

Vi socialdemokrater vill bygga ett Mölndal på landet och i staden som håller ihop. Vi vill bygga på höjden och gärna i stationsnära lägen, detta för att fler ska kunna ta del av utvecklingen och har råd att bo nytt och hållbart. Vi vill bygga för barnfamiljer, studenter och den unge som fått sitt första jobb som precis ska börja sin bostadskarriär.

Det är svårt för unga människor att göra entré på bostadsmarknaden. Priset är helt enkelt för högt i förhållande till ungdomens plånbok. Vi vill använda en del av Forsåker för att bygga nya moderna instegslägenheter till ungdomar. Genom en ny modell där man lämnar kommunal borgen till byggandet av detta kan man hålla kostnaderna nere. Det ger unga i åldern 18-26 år möjlighet till en bostad i ett centralt läge till en rimlig kostnad. Detta är något som skulle göra Mölndal starkare. 

Vi vill bygga blandad bebyggelse med hyresrätter, kooperativa hyresrätter och bostadsrätter för invånare med olika plånböcker. Vi vill bygga bostadsrätter med olika ägarmodeller där fastighetsägaren kan ta ett större ansvar och hjälpa nya in på bostadsrättsmarknaden. Allt detta behövs för att motverka segregationen och öka tryggheten för individen. 

Vi vill bygga fler trygghetsboenden för 55+ och särskilda boenden för de äldre som behöver mer stöd och inte klarar sig själva. Närheten till vård, service och kultur kan stärka våra äldre att kunna bo kvar hemma längre och stärker individens integritet. Det är en prioriterad fråga att Mölndals stad själva bygger minst ett biståndsbedömt trygghetsboende under mandatperioden. 

Vi vill skapa en ny egnahemsrörelse i Mölndal och göra det enklare att bygga nytt. Kommunal service samt vatten och avlopp till fler platser behövs för att möjliggöra för fler att bygga på landsbygden. 

Vi har områden, orter, i Mölndal där den kommunala servicen är låg. Det är hög tid att skapa förutsättningar för att förtäta och bygga ut Hällesåkers tätort., det ger också möjlighet till förbättrad service för medborgarna. Det handlar om både nyetableringar av företag och nya bostäder i en fantastisk miljö.

Nu är det tid för handling, vi Socialdemokrater vill färdigställa Forsåker. Forsåker har en fantastisk möjlighet att bli västsveriges vackraste stadsdel.

Vi vill att utveckla Mölndal-, Kållered-, och Lindome station som starka knutpunkter för kollektivtrafik. Detta så att de blir tryggare, bättre och säkrare.

Vi vill utveckla våra tätorter utanför innerstaden så som Kållered, Lindome, och Hällesåker genom att bygga bostäder och kommunal service. Vi vill skapa förutsättningar för kultur- och fritidsutbud och för att medborgarna ska kunna leva det goda livet på den lokala orten. Det är hög tid att satsa på Kållered, Lindome, och Hällesåker nu!

Socialdemokraterna vill bygga mycket, hållbart och för alla som vill bo i Mölndals stad. Kommunal service utvecklas i samma takt som nybyggnation. Vi ska förse våra invånare med förskolor och äldreboenden oavsett var man bor i vår stad. 

Det finns en del utmaningar med långa processer och olika viljor som behöver komma samman. Så fungerar demokrati och det har vi respekt för. Men vi socialdemokrater ser en klar vision framför oss med en snabbare process där vi bygger Mölndal starkt för framtiden.

Därför vill vi:

 • Bygga lägenheter där det är möjligt med billiga hyror för personer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. I ett första steg för unga och studenter som ska flytta hemifrån.
 • Bygga för 55+ och äldre (trygghetsboenden) med vårdcentral, föreningslokal, träffpunkter, apotek och annan kommunal service i närheten. 
 • När vi bygger äldreboende och förskolor ska vi försöka bygga dem tillsammans.
 • Främja egen byggnation utanför detaljplan där det är möjligt. Vi vill skapa en egnahemsrörelse i Mölndals stad. 
 • Mölndal ska goda förutsättningar för fastighetsägare att bygga småhus där det är möjligt.
 • Bygga 50/50 ägarformer där fastighetsförvaltaren äger 50% och den enskilde äger 50%. 
 • Vi vill bygga kooperativa hyresrätter
 • Vi vill bygga nya bostadslösningar där man kan bo tillsammans och dela bostadsytan genom CO-Living eller liknande koncept. 
 • Vi vill bygga enligt BoKlok-modellen.
 • Mölndals stad ska möjliggöra småhusbyggnation genom utbyggnad av kommunal service och vatten och avlopp. 
 • Vi vill bygga mer i stationsnära lägen.
 • Utveckla underlandet och området kring Mölndals bro.

 

4. Vi bygger Mölndal med kunskap

Vi vill bygga Mölndal med kunskap. Alla barn och ungdomar i Mölndal har rätt till en god utbildning och en jämlik skola. Alla elever har rätt till en skolgång där läraren ser var och en av dem. 

Men idag finns det stora utmaningar för likvärdigheten i skolan, framförallt mellan kommunala skolor och friskolor. Friskolor där syftet är att gå med vinst och som inte är intresserade av att investera i elevernas skolgång. Elever ska kunna välja skola men skolor ska inte kunna välja elever. 

Kultur och fritid är viktiga för den personliga friheten och samhällets utveckling. Kultur är en möjlighet att mötas över klassgränser och andra bakgrunder. Kultur är en frigörande kraft och en viktig del av kommunens kärnverksamhet.

Förskolan ger barnen en bra start i livet och en bra pedagogisk omsorg gör skillnad för barnens fortsatta utveckling. Oavsett vilka förhållanden barnen kommer ifrån är den pedagogiska omsorgen och förskolan en trygg och lärorik plats. En plats för en stimulerande uppväxt. 

Den är en viktig del av den svenska välfärden och föräldrarnas möjligheter att förvärvsarbeta eller studera. En väl fungerande pedagogisk omsorg är också en jämlikhetsfråga. Genom att satsa på den pedagogisk omsorgen kan vi också öka jämlikheten i samhället.

Det behöver finnas tillgång till bra förskola och pedagogisk omsorg i hela kommunen. Oavsett var man bor. Barn ska ha nära till förskola och pedagogisk omsorg utan att behöva färdas långa sträckor. 

Arbetet i den pedagogiska omsorgen byggs med goda relationer och de behövs mindre barngrupper för både personalens och barnens skull. Små barngrupper som ger förutsättningar för att alla barn ska få komma med på resan i det livslånga lärandet.

Därför vill vi:

 • Ha fler utbildade anställda per barn i förskolan.
 • Utveckla en stärkt förskola och pedagogisk omsorg i hela kommunen.
 • Tillföra medel till särskilt stöd i förskolan. Detta behövs för att skapa goda förutsättningar för barn med särskilda behov i tidig ålder.
 • Tillföra mer medel för att rusta upp förskolorna och dess utemiljö och göra dem mer ändamålsenliga.

Det behövs en förändring av skolpengen. I Mölndal fördelas resurser efter behov. Oavsett vilken skola man går i ska varje elev få rätt förutsättningar för en bra start i livet. 

Skolan bärs av lärarna. Lärare behöver bättre förutsättningar för att klara av sitt kärnuppdrag - att planera, genomföra och följa upp sin undervisning. Elevernas lärande ska stå i fokus. Vi behöver få lärare att vilja stanna kvar i Mölndal. Det är alldeles för stor omsättning av personal i Mölndals skolor och detta påverkar elevernas skolgång. 

Barn, elever och lärare förtjänar en bra arbetsmiljö. En arbetsmiljö utan stök och otrygghet. En arbetsmiljö med upprustade lokaler. Skolan ska kunna möta alla elever och deras olika behov. Alla elever ska ha förutsättning att klara av skolan och ha studiero på sina lektioner. 

Elever idag lider i allt större utsträckning av psykisk ohälsa. Skolan behöver bemöta dessa elever på bästa sätt och det behövs fler skolsköterskor, kuratorer och psykologer för att skolan ska kunna jobba med elevernas mentala hälsa.

I en föränderlig och orolig omvärld där fler människor söker skydd i vårt land, är skolan en viktig del av integrationen för nyanlända elever. Förberedelseklass är ett sätt för skolan att bemöta dessa elever och underlätta deras skolgång. Vi vill att detta ska vara en självklar möjlighet för skolorna när behovet finns. 

Utbildning är en viktig del av alla människors utveckling. När livet och samhället förändras ska det finnas möjlighet att lära om och lära nytt. Det ska aldrig vara för sent för att vidareutbilda sig för ett fortsatt yrkesliv.

Därför vill vi: 

 • Att skolor med störst behov ska få större del av resurserna. 
 • Öka antalet anställda per elev i skolan och fritidshemmen.
 • Satsa på lärarassistenter och andra kompletterande tjänster med rätt kompetenser  i skolan som kan avlasta lärarna.
 • Tillföra mer medel till att rusta upp skolorna och göra dem mer ändamålsenliga. 
 • Tillföra mer medel för att rusta upp skolorna och dess utemiljö och göra dem mer ändamålsenliga.
 • Stärka elevhälsan och satsa på hälsofrämjande personal, såsom kuratorer m.m.
 • Satsa på förberedelseklasser till dem som ännu ej har fått lära sig det svenska språket.
 • Att alla Mölndals invånare ska kunna utbilda sig genom hela livet.
 • Tillföra medel till särskilt stöd för alla elever inom hela skolgången. Detta behövs för att skapa goda förutsättningar för barn med särskilda behov i alla åldrar.

Barn och unga ska ha råd att besöka kulturskolan. Fler ska få ta del av kulturskolan. Detta har vi lagt förslag på och kommer genomföra om vi vinner valet. 

Idrotten är en viktig del av barn och ungas fritid och för de som motionstränar eller tränar på elitnivå. Oavsett var i Mölndal man bor ska man ha möjlighet att utöva sin sport och motionera. Idrott är viktig för folkhälsan. 

En viktig del för att kunna främja olika sporter är tillgången till multisporthallar i hela kommunen. En multisporthall är en fullstor idrottshall där flera sporter kan utövas. Prioriterat är att lägga en multisporthall i östra Mölndal integrerat med fritidsgårds- verksamhet. Vi vill skapa idrottsmöjligheter för alla invånare i hela kommunen.

Idrotts- och kulturvanor skapas i barndomen. Det är därför viktigt att det finns en stor tillgång till detta för Mölndals barn.

I Mölndal ska det finnas platser att mötas på. Både äldre och unga behöver träffpunkter i form av fritidsgårdar, mötespunkter och andra verksamheter som bygger upp människors relationer med varandra. 

Mölndal som destinationsmål behöver utvecklas och lyftas fram i vår region. Värden som Gunnebo och Kvarnbyn ska lyftas fram. Åby arenastad med Åbytravet och är kommunens centrala idrottsplats och ska fortsätta utvecklas. En inbyggnad av isstadion måste bli av. För oss är tak och över is en prioriterad fråga i Mölndals stad. 

Därför vill vi:

 • Bygga isstadion som möter idrottens behov. 
 • Att det ska finnas tillgång till fler multisporthallar i alla delar av kommunen med början i östra Mölndals tätort. Detta skapar fler idrottsmöjligheter för kommunens invånare. 
 • Att varje barn och ungdom ska kunna testa på kultur i Mölndals stad utan att det kostar en förmögenhet. 
 • Fortsätta att satsa på kultur och fritid i Mölndal.
 • Utreda fler fritidsgårdar i Mölndal stad. I första hand i östra Mölndal.
 • Bygga ut ung fritidsverksamhet för 15-17 åringar i Mölndal. Ett första steg bör göras i centrala Mölndal.
 • Att Fässbergs fritidsgård ska få en permanent lösning.
 • Höja kvaliteten på de Mötesplatser för äldre vi har. Bättre öppettider och ett större utbud (inomhus/utomhus).
 • Att Mölndals stad ska främjas som som besöksdestination.
 • Vi vill se en regional dansscen i Forsåker.
 • Vi vill se ökade möjligheter för camping och ställplatser för husbilar.
 • Satsa på en vackrare utomhusmiljö med möjligheter till ett rikt friluftsliv. Fler promenadvägar och utegym.
facebook Twitter Email