Vårdöverenskommelsen (VÖK) 2020

Varje år tar politiken ställning till vårdöverenskommelser, så kallad VÖK. Då fattar man beslut om vården för kommande år. Den 5 och 6 oktober är det dags att fatta beslut i Göteborgsnämnden samt i den Västra sjukvårdsnämnden. Vi socialdemokraterna kommer att avstå att rösta av följande skäl:

Processen kring vårdöverenskommelserna för 2021 har varit besvärlig, nästintill omöjlig, med tanke på Covid-19 och hur effekterna av pandemin ska hanteras framöver. Vi socialdemokrater i Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg och i Göteborgsområdet ser med oro på hur tillgängligheten inom hälso- och sjukvården försämrats sedan de blågröna tog över ledningen i regionen. Efter flera år av blågröna budgetar ser vi nu konsekvenserna av att regionen inte klarar av att leva upp till de vårdgarantier som finns både nationellt och regionalt. De grönblåas budget för 2021 kommer därför inte att vara tillräckligt för att hälso- och sjukvården ska klara sitt uppdrag. Ett exempel på det är att återigen lämnas våra nämnders stora befolkningsökning utan någon som helst kompensation för det. Konsekvenserna av detta drabbar patienter och personal dagligen i Göteborg och Göteborgsområdet där ungefär hälften av regioninvånarna bor. Den kortsiktighet som det de blågröna visat under flera år har dessvärre förstärkts. Risken är att sjukhusen under kommande år måste planera för personalminskningar samtidigt som sjukhusen måste hantera uppskjuten vård på grund av pandemin och men även de långa väntetider som fanns redan före pandemin.

För oss socialdemokrater är fokus inriktat på att ge sjukvården rimliga förutsättningar för att bedriva en tillgänglig, patientsäker och jämlik vård. Det behövs långsiktighet för att bedriva en jämlik vård. Därför pläderar vi för ett helhetsgrepp kring hälso- och sjukvården. Det är uppenbart att det politiska minoritetsstyret har stora brister när det gäller ledning och styrning.

Hälso- och sjukvården behöver en handlingskraftig majoritet som ger de förutsättningar och resurser som krävs. Vi kräver också att den styrande minoriteten framöver söker breda överenskommelser i dialog för att säkra en god vård av hög kvalitet för alla invånare. Liksom våra tidigare budgetar så kommer även det socialdemokratiska budgetförslaget, som presenteras inom kort, ge mer stabila och långsiktiga förutsättningar.

Tomas Angervik
2e vice ordförande i den västra nämnden

Ann-Christine Andersson 
2e vice ordförande i Göteborgsnämnden

facebook Twitter Email