Nämnder

För att göra arbetet i en kommun mer smidigt har verksamheten delats upp i olika områden så att alla beslut inte bara tas av en instans. Kommuners organisation i Sverige kan se lite olika ut beroende på vilka nämnder och utskott de väljer att ha, förutom fyra stycken alla måste ha. Det är kommunstyrelsen, en krisledningsnämnd, överförmyndarnämnd samt en valnämnd.

  • Kommunstyrelsen är kommunens politiska styre och består av kommunalråden samt ett antal förtroendevalda. Denna styrelse har det övergripande ansvaret.
  • Krisledningsnämnden uppstår bara när det är en kris inom kommunen. I denna sitter ledamöterna och ersättarna som också sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det allmänna uppdraget är att fungera som kommunens ledningsfunktion när kriser eller andra händelser uppstår.
  • Valnämnden ägnar sig, likt namnet antyder, åt valen. Det kan vara att utse röstmottagare, se till att det finns vallokaler, ansvarar för den preliminära rösträkningen och annat som behövs för fungerande val i kommunen.
  • Överförmyndarnämnden är den sista obligatoriska nämnden och de arbetar med att kontrollera godemän, förvaltare och förmyndare och att de gör sitt jobb. Arbetet är att skydda underåriga och vuxna som inte helt kan ta egna beslut.  


Utöver de fyra ovanstående nämnderna kan kommunerna själva bestämma vilka nämnder de ska ha samt vad deras uppgift ska vara. Till höger under företrädare kan ni se vilka nämnder Mölndals kommun valt att ha samt vilka som företräder oss i Socialdemokraterna eller tryck här.

facebook Twitter Email