Samrådsmöte om detaljplan för Forsåker!

Torsdag den 1 juni kl.18.00 är det samrådsmöte om den första detaljplanen för Forsåkersområdet. Mötet hålls i fullmäktigesalen och är öppet för allmänheten.

Alla som är intresserade, och, eller, sakägare kan gå dit och lyssna på en föredragning om detaljplanen för första etappen av Forsåkersområdet, den etapp som ligger österut i området och bland annat innehåller den gamla industrikärnan.

Samrådet som nu pågår syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

– Ska bli spännande att höra vilka frågor som dyker upp på mötet, detta är ju en av Sveriges mest omfattande och största detaljplaner just nu, säger Patrik Karlsson (S), ordförande i Mölndala Fastighets AB.

Här kan du läsa mer om Forsåker och samrådet.

facebook Twitter Email