Angående caféverksamheten i Stadshusparken

Vi vill att caféverksamheten i stadshusparken ska kunna fortsätta i sommar på samma sätt som innan. Därför lägger vi ett uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att driva caféverksamheten vidare under innevarande säsong 2024. Ekonomisk kompensation kommer att utgå baserat på de faktiska merkostnader som uppstår för vård- och omsorgsnämnden avseende denna verksamhet.

Uppdraget till vård- och omsorgsnämnden är en åtgärd vi vidtar på kort sikt för att lösa den omedelbara situationen och möjliggöra en verksamhet i parken till sommaren. På längre sikt vill vi hitta en mer varaktig lösning. Därför lägger vi också ett uppdrag till stadsledningsförvaltningen att arbeta fram en modell för att hitta en varaktig lösning för caféverksamheten i stadshusparken. I uppdraget ingår också att utreda vilken nämnd som bör tilldelas ansvar för fortsatt verksamhet. Aktuell nämnd får sedan ansvara för att hitta en aktör som driver caféet vidare. Ett IOP (ideellt-offentligt partnerskap) kan vara en lösning framåt. Detta uppdrag ska slutföras i god tid inför säsongen 2025, så att en ny lösning kan vara på plats till nästa säsong. I uppdraget ingår också att titta på frågor som rör bygglov, placering, aktör/entreprenör, driftsform och finansiering.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

  • Att uppdra till vård- och omsorgsnämnden att fortsätta caféverksamheten under säsongen 2024. Ekonomisk kompensation baserat på nämndens faktiska merkostnader ska utgå och finansieras via kommunstyrelsens förfogandeanslag.
  • Att uppdra till stadsledningsförvaltningen att hitta en varaktig lösning för caféverksamhet i stadhusparken. I uppdraget ingår att utreda vilken nämnd som bör tilldelas ansvar för fortsatt verksamhet inklusive att hitta en ny aktör/entreprenör. Frågor som rör bygglov, placering, driftsform och finansiering ska också ingå i utredningen.

Stefan Gustafsson (kommunstyrelsens ordförande) och Kristina Körnung (kommunalråd)

facebook Twitter Email