Lennart Wallensäter

GRYS, hästar och mångfald på Gunnebo!

Flera insändare har i Mölndals-Posten behandlat ridklubben GRYS framtid på Gunnebo. Från Majoritetens sida så pågår ett arbete med att hitta en godtagbar ersättningsfastighet där man kan bedriva sin ridverksamhet om man inte kan vara kvar på Gunnebo.

Ridverksamheten kommer i konflikt med den skötselplan som Länsstyrelsen ålagt Gunnebo att förvalta med anledning av att Länsstyrelsen beslutade att Gunnebo skall vara kulturreservat. I dagsläget har GRYS avtal om att vara kvar under 2018 med några smärre förändringar.
Här nedan kan du läsa Lennart Wallensäters svar på insändaren i Mölndals-Posten som var undertecknad av AnnSofie där hon ställer frågan om hur mångfalden hotas av ridverksamheten på Gunnebo?

Svar på insändaren!
AnnSofie har i en insändare till mig frågat hur mångfalden på Gunnebo hotas av hästarna?
Gunnebo med tillhörande ägor är ett kulturreservat. Detta beslutade Länsstyrelsen 2003. Syftet är att gynna den biologiska mångfalden samt att förmedla en förståelse för landskapets utveckling i ett historiskt sammanhang. Målet är att bevara och vårda ett värdefullt kulturlandskap som utgörs av en lantegendom med slott- och trädgårdsanläggning från sent 1700-tal med ett omgivande landskap präglat av 17-1900-talets jord- och skogsbruk och ägarnas estetiska ambitioner.

Det är viktigt att påpeka att Länsstyrelsen är förvaltare av kulturreservatet men överlåter med stöd av 21§ förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken förvaltningen till Mölndals stad som sedan har överlåtit ansvar för skötsel till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB.

För att trygga syftet med kulturreservatet fastställer länsstyrelsen skötselplan för reservatet. I den framgår den historiska markanvändningen, samt att kartor och avbildningar från sent 1700-tal ska utgöra prioriteringar för skötseln av kulturreservatet.
Det är denna skötselplan, upprättad av Länsstyrelsen, som kommer i konflikt med ridverksamheten, och det är den plan som Gunnebo Slott och Trädgårdar AB har att följa.

När skötselplanen reviderades 2010 fördes diskussioner med Kultur och Fritid och Gunnebo Ryttarsällskap om ny anvisad plats för rast- och beteshagar utanför kulturreservatet från 2013. Samtliga parter undertecknade avtal 2011.
Innan beslut fattades i Mölndals stad 2012-11-21och Länsstyrelsen 2013-04-22 hade samtliga föreningar som är aktiva i kulturreservatet erbjudits att lämna synpunkter på föreslagen skötselplan, Gunnebo Ryttarsällskap lämnade inte in några synpunkter. I detta avtal framgår de förändringar av ridverksamheten som nu genomförs som också följer den av Länsstyrelsen upprättade skötselplanen.

Lennart Wallensäter (S)

Ordförande
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB

facebook Twitter Email