Vad är egentligen kyrkovalet?

Mellan den 6:e och 19:one september är det dags! Kyrkovalet sker likt de allmäna valen vart fjärde år. De som är medlemmar i Svenska kyrkan och över 16 år har rösträtt i dessa val. Det man röstar till är tre nivåer. Den första är kyrkofullmäktige vilket är på lokalnivå (församlingsnivå, kan finnas fler församlingar inom en kommun). På regional nivå har vi stiftsfullmäktige. Sist på nationell nivå har vi kyrkomötet.

Kyrkofullmäktige
Som nämnt är kyrkofullmäktige det beslutande organet på lokal/församlingsnivå, vilket i Mölndal omfattar Fässberg och Kållereds församlingar. Här tas beslut som direkt påverkar församlingen och kyrkans roll i samhället. Ett exempel som beslutas om är ekonomin och vilka som ska anställas. Hur mycket pengar som ska gå till diakoni (socialt arbete) eller till gudtjänster, vart kollekten ska gå med mera. Sedan är det också likat som prästerna anställs, så vilka grundvärderingar är det som ska styra kyrkan avgörs lokalt. På denna nivå har vi också fastigheter vilka måste förvaltas och tas hand om.  

Stiftet
Svenska kyrkan är uppdelad i 13 stycken stift som alla leds av en biskop. Exempelvis Mölndal tillhör Göteborgs stift. Deras uppgift är mer övergripande för stiftet som att sätta upp mål och riktlinjer för stiftets verksamhet. Detta innefattar också budgeten, resultaträkning och kyrkoavgiften.  Stiftet äger även skog, lantbruk och värdepapper och vilka som styr avgör också hur dessa ska förvaltas. Det är här etiken och miljövärdsintresset testas och avgörs beroende på vilka som styr.     

Kyrkomötet
På nationell nivå har vi kyrkomötet. Detta är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, består av 251 ledamöter och sammanträder två gånger per år. Organisatoriskt är det uppbyggt i olika utskott vilka behandlar olika inkomna motioner och frågor (likt riksdagen). Huvudfokuset för deras arbete är kyrkoordningen, vilket är kyrkans regelverk. Mer konkret kan det vara kyrkohandboken och själva psalmboken. Utöver detta äger också Svenska kyrkan nationellt väldigt mycket skog och fastigheter som måste förvaltas och bevaras. Hur skogen exempelvis ska användas är här viktiga beslut, exempelvis hållbart skogsbruk eller för vinstintresse. 

HITTA MER INFORMATION OCH OM VÅR POLITIK PÅ:
http://smolndal.se/var-politik/kyrkoval2021/

facebook Twitter Email