Därför blev jag politiker! Läs Solveig Hallins berättelse!

Solveig Hallin är Socialdemokrat, medlem i Mölndals Arbetarekommun, tidigare ordförande i Skolnämnden och står nu på fullmäktiges valsedel för ytterligare en mandatperiod.

Jag vill verkligen ha ett bättre samhälle, ja, till och med en bättre värld. Därför blev jag politiker. Det finns de som tycker jag är naiv när jag ser möjligheter att förändra stelbenta och föråldrade strukturer, att minska diskriminering och förtryck och att skapa en jämställd, jämlik och solidarisk värld. Men för mig är det den enda vägen framåt.

Det bygger på att man först och främst väljer att alltid se beslut ur perspektivet ”alla människor är lika värda” och skall ha samma möjligheter i livet. Med jämlikhet följer delaktighet och när människan känner sig delaktig tar man också mer ansvar. Öppna dörrar och välkomna nya influenser så vi kan växa tillsammans.

Skolan måsta vara en del av att forma individer som vill lära sig och får lära sig det man behöver inför vuxenlivet. Då är samarbetsförmåga, empati, förmågan att dela med sig och hjälpa andra oerhört viktiga färdigheter. Självklart skall skolan också förmedla mer klassiska akademiska kunskaper men inom vissa ämnen hinner fakta kunskaperna bli gamla innan eleven gått ut skolan så därför är det bättre att ge eleverna färdigheter och förmågor att söka kunskaper, värdera kunskaper och kritiskt granska fakta.

Förmågor och färdigheter är svåra att betygsätta och bygger ofta på subjektiva bedömningar. Då blir slutsatsen att betyg som företeelse begränsar skolutvecklingen. Att olika barna har olika hemförhållanden innebär att de inte får samma förutsättningar att lära och ta till sig kunskaper om man bygger skolarbetet på läxor.

För att skapa en verkligt jämlik skola krävs att den är läxfri och att skolan tar hand om undervisning och kunskapsförmedling och inte lämpar över stora delar av detta på föräldrarna.
Sjukvården måste vara jämlik och jämställd utan gräddfiler och utan ekonomiska vinstintressen. När vi skadar oss eller blir sjuka skall vi erbjudas vård snabbt, av kvalificerad personal med vetenskap och beprövad erfarenhet som riktlinjer och inte vad som är mest lönsamt. (oavsett om det gäller för samhället, företaget, läkaren eller patienten).

Alla bedömingar som görs av läkare skall bygga på medicinska underlag. Men vi behöver politiker som representerar medborgaran för att kunna fatta beslut om övergripande prioriteringar och riktlinjer t ex vad som skall räknas som sjukvård kontra skönhetsvård inom plastikkirurgi. Sjukvård skall bedrivas av specialister som är tillgängliga i hela landet men också av läkare och annan vårdpersonal med bred kunskap och möjligheter att remittera till specialist eller konsultera specialister när så behövs. Närheten till vård är ibland helt avgörande för att rädda liv.

Vi kan inte ha så glest mellan förlossningsavdelningarna i landet att flertalet barn i vissa områden föds i bilen på väg till förlossningen. Även kommunerna bör få möjligheten att skapa vårdteam och närsjukhus för att kunna ge sina invånare trygghet och bra vård även om de har svårt att ta sig till ett större sjukhus många mil hemifrån.

Arbete åt alla är bästa sättet att bygga ett jämlikt samhälle för om alla ges möjlighet att försörja sig, bo bra och kunna ta hand om sina kära så minskar otryggheten och konfliktytorna vilket leder till lägre brottslighet och friskar befolkning. En bra arbetsmarknad och fördelningspolitik är alltså nyckeln till ett bra folkhälsoarbete. Våra rättigheter som arbetstagare måste stärkas för att kunna väga upp den makt som företagen har.

Kultur är balsam för själen och vi måste ge förutsättningar för bildkonst, musik, teater och andra uttryck för skapande och kreativitet kopplat till traditioner och naturupplevelser. Idrott och fritidssysselsättningar skall vara tillgängligt för alla och framförallt bör barnidrott och annan barn och ungdomsverksamhet vara kostnadsfri för individen.

I alla sammanhang bör vi sträva efter att skapa samhörighet och goda relationer mellan människor. Tävla gärna på skoj och träna på att bygga lagkänsla utan att förminska andra eller skapa hat mot vissa grupper. Vi-känsla är bra så länge den inte bygger på att trycka ned andra eller konfrontera andra.
I min värld finns bara vi.
Tillsammans skapar vi det nya öppna och generösa samhälle jag vill leva i.

Solveig Hallin
Socialdemokraterna Mölndal

facebook Twitter Email